بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طبق نظریه‌های نوین مالی، بین عملکرد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت‌هایی که دارای عملکرد مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود به طور بهینه استفاده نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش شرکت می‌باشد. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های1380 تا 1391 مورد مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضه ها در این پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد، یعنی شرکت‌هایی دارای ارزش بیشتری می‌باشند که دارای نسبت‌های مالی مناسبتری بوده و از این بابت عملکرد مطلوبی داشته باشند. همچنین، نتایج پژوهش مؤید این است که بین ارزش شرکت و معیارهایی از قبیل بازده دارایی‌ها، جریان نقدی هر سهم، سود هر سهم، بازده فروش و رشد فروش ارتباط قوی تری وجود دارد. لذا می‌توان گفت این معیارها دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای تصمیم گیری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها