بررسی تاثیر شدت تجدید ارائه سود گزارش شده بر ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌‌گذاران برای تخصیص بهینه مازاد خویش، نیازمند کسب اطلاعات از منابع مختلف هستند. در این میان، صورت‌‌های مالی یکی از قابل اتکاترین منابع اطلاعاتی پیش روی سرمایه‌‌گذاران به شمار می‌‌رود و بالتبع آن شکل و محتوا صورت‌‌های مالی بر چگونگی اتخاذ تصمیمات اقتصادی اثر می‌‌گذارد. تجدید ارائه صورت‌‌های مالی، خود بر کیفیت سود و در نتیجه ارزش شرکت‌‌های ناشر این اطلاعات اثر می‌‌گذارد. از این‌رو هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ارائه مجدد صورت‌‌های مالی و شدت تجدید ارائه سود، تأثیری بر ارزش شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. به این منظور، 90 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1391 مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند است. روش آماری مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون t می‌‌باشد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها شواهدی از وجود رابطه بین ارزش شرکت و شدت تجدید ارائه صورت‌‌های مالی  مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها