بهبود در اظهارنظر حسابرس مستقل و به موقع بودن گزارشهای مالی سالانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گزارشگری به‌موقع جزء اساسی افشای کافی است که بر ارزش صورتهای مالی اثرگذار است. سرمایه‌‌گذاران به گزارش تعدیل شده حسابرسی واکنش منفی نشان می‌دهند، زیرا اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی به عنوان خبر بد تلقی می‌‌شود. این مقاله به بررسی اثر بالقوه تغییر در اظهارنظر حسابرس بر زمان گزارشگری مالی می‌‌پردازد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک داده‌‌های تلفیقی به بررسی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس مستقل بر زمان گزارشگری مالی می‌‌پردازد. بدین منظور نمونه‌‌ای متشکل از 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است.با استفاده از داده‌‌های متعلق به دوره زمانی 1392-1388، محققین دریافتند که بهبود و شدت بهبود در اظهارنظر حسابرس بر زمان گزارشگری مالی تاثیرگذار است. به طور کلی، نتایج نشان داد که بهبود در اظهارنظر حسابرسی، تسریع در گزارشگری مالی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها