بررسی تأثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکت‌ها بر مدیریت سود: مورد مطالعه اصلاحیه قانون مالیات‌های سال 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، به طوری که محققین بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه‌های مدیریت سود می‌باشند. یکی از دلایل مدیریت سود، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تغییر نرخ مالیات شرکت‌ها بر مدیریت سود، با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های سال 1380 است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 65 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1379 تا 1381 بررسی شده است. معیار استفاده‌شده برای اندازه‌گیری مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد. خصوصیات مربوط به شرکت که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته‌اند شامل: اندازه، اهرم مالی، نرخ رشد و نوع مالکیت شرکت می‌باشد.
نتایج تحقیق، بیانگر این است شرکت‌ها  قبل از کاهش نرخ مالیات، برای کاهش هزینه‌های مالیاتی خود به مدیریت سود کاهشی پرداختند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شرکت‌های با اهرم مالی پایین، قبل از کاهش نرخ مالیات برای کاهش هزینه‌های مالیاتی از مدیریت سود کاهشی استفاده نمودند. نتایج مربوط به نرخ رشد و اقلام تعهدی اختیاری نیز نشان داد که شرکت‌های با نرخ رشد پایین قبل از کاهش نرخ مالیات از مدیریت سود کاهشی استفاده کردند. همچنین نتایج نشان داد که بین نوع مالکیت شرکت (خصوصی یا دولتی بودن) و مدیریت سود و همچنین بین اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری قبل از کاهش نرخ مالیات رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها