بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی، عدم شفافیت سود و ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی، عدم شفافیت سود و ریسک سقوط قیمت سهام می‌باشد. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که داده‌های آنها در طول سال‌های 1386 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش‌شناسی چنج و همکاران (2012) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بین محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی عملیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد. یعنی با افزایش محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی عملیاتی، ریسک سقوط قیمت سهام در آینده کاهش یابد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد جریان‌های نقدی عملیاتی می‌تواند بر رابطه بین عدم شفافیت سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر بگذارد، یعنی با افزایش محتوای اطلاعاتی جریان نقدی عملیاتی رابطه بین عدم شفافیت سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام کاهش می‌یابد. یافته‌های این تحقیق تأکید مجددی بر اهمیت جریان‌های نقدی به عنوان یکی از مهم‌ترین اطلاعات اطمینان بخش در گزارشگری مالی است.

کلیدواژه‌ها