بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گروه تجاری به مجموعه‌ای از شرکت‌‌های قانونی اطلاق می‌‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل، اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می‌‌‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در گروه‌های تجاری بر کیفیت سود شرکت‌های عضو می‌‌‌باشد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود از سه معیار کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش‌بینی سود و هموار بودن سود در سطح صنایع مختلف استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌‌های تحقیق از مدل رگرسیون چندمتغیره  استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 72 شرکت از شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1379 تا 1390 می‌‌‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که در شرکت‌های عضو گروه‌های تجاری کیفیت اقلام تعهدی بالاتر ، همچنین قابلیت پیش‌بینی سود بالاتر و سود هموارتری نسبت به شرکت‌های مستقل وجود دارد. با استفاده از این سه شاخص می‌‌‌توان نتیجه گیری کرد که کیفیت سود در شرکت‌های عضو گروه‌های تجاری نسبت به شرکت‌های مستقل بالاتر است.

کلیدواژه‌ها