بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح‌بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آگاهی از نحوه واکنش بازار و رفتار احتمالی قیمت سهام در آینده قابل پیش‌‌بینی مورد توجه بسیاری از سرمایه‌‌گذاران است. هدف این مقاله بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سودهای میان دوره‌‌ای حسابداری در سطح شرکتی و در سطح بازار، تحت دو دیدگاه الگوی گام تصادفی و قابلیت پیش‌‌بینی تغییرات سود است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون پانل دیتا با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی بر روی 2611 مورد اعلان سودهای فصلی در سطح شرکت‌ها طی سال‌های 1384 تا 1390 نشان می‌دهد آثار اعلان سود فصلی طبق الگوی گام تصادفی بر قیمت سهام شرکت‌ها تا سه فصل پس از اعلان سود و طبق الگوی قابلیت پیش‌‌بینی تغییرات سود، تا دو فصل آتی مثبت و پایدار است، اما نتایج تحلیل رگرسیون در سطح پرتفوی بازار نشان‌دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بازده بازار و تغییرات سود در سطح پرتفوی بازار می باشد و رفتاری توده‌‌ای قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح بازار، نظیر سطح شرکتی مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها