بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش‌بینی شده بر قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش‌بینی شده بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. به این منظور از روش‌شناسی استاندارد مطالعات رویدادی استفاده شده است. محدوده رویداد شامل 11 روز (5 روز قبل تا 5 روز پس از اعلان تعدیل) و محدوده برآورد 180 روز قبل از شروع محدوده رویداد در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 2532 مورد تعدیل سود پیش‌بینی شده طی سال‌های 1386 الی 1390 می باشد که توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعلان شده است. بازده غیرعادی طبق روش بازده تعدیل شده بازار محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد اعلان تعدیل مثبت سود پیش‌بینی شده با افزایش قیمت سهام و اعلان تعدیل منفی سود پیش‌بینی شده با کاهش قیمت سهام همراه است.

کلیدواژه‌ها