بررسی رابطه جریانهای نقد آزاد با بازده دارایی، بازده فروش و نرخ رشد سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر، پژوهش‌های زیادی برای دستیابی به معیارهای مناسب در زمینه ارزیابی عملکرد شرکتها و اطمینان یافتن از همسویی اقدامات مدیران با منافع سرمایه‌گذاران و فراهم کردن مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان انجام شده است. در این مقاله تاثیر جریانهای نقد آزاد بر متغیرهای بازده داراییها، بازده فروش و نرخ رشد سود به عنوان شاخص عملکرد شرکتها، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور تعداد 123 شرکت طی سالهای 1391- 1385 به عنوان نمونه انتخاب شده است. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین جریانهای نقد آزاد با بازده داراییها در شرکتهای نمونه رابطه معناداری وجود دارد، اما بین جریانهای نقد آزاد با بازده فروش و نرخ رشد سود رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها