سود یا درآمد؛ کدامیک بر بازده سهام مؤثرتر است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف‌این مقاله، بررسی نقش درآمد  بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. سود حسابداری، با توجه به نوسانات قابل ملاحظه و قابلیت مدیریت، به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز استفاده‌کنندگان باشد. بنابراین باید اطلاعات مکمل مناسبی برای آن جستجو شود. چنین استدلال می‌شود که درآمد در مقایسه با سود، پایداری بیشتری دارد چرا که عوامل پیش‌بینی نشده تأثیر کمتری بر آن دارد و مدیریت درآمد نسبت به مدیریت سود مشکل‌تر است. میزان درآمد سقف مشخصی ندارد و کاهش قیمت، بدون‌ایجاد آثار مخرب بر فعالیتهای حیاتی واحد تجاری دشوار است.
در‌این تحقیق به منظور بررسی میزان تأثیر درآمد بر ارزش واحد تجاری از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ‌این تحقیق نشان می‌دهد بین ارزش و میزان درآمد شرکت رابطه مستقیمی وجود ندارد. درآمد در مقایسه با سود، محتوای اطلاعاتی فزاینده‌ای ندارد، اما بین سود هر سهم و بازده سهام شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین وجود رابط غیرخطی میان درآمد، سود و بازده شرکتها تأیید شد.

کلیدواژه‌ها