تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1390 است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، داده‌های 67 شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقلال هیأت ‌مدیره، اندازه هیأت ‌مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت ‌مدیره به عنوان ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ارتباط آنها با دو معیار بازده داراییها و بازده سهام آزمون شده است. شفافیت اطلاعاتی نیز از طریق رفتار مدیریت سود و با استفاده از مدل کازنیک برمبنای قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی اندازه‌گیری شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ترکیبی  می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاکی است متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقلال هیأت ‌مدیره و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت ‌مدیره تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه هیأت ‌مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل تأثیر منفی و معنادار بر عملکرد شرکت دارند. نتایج دیگر تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، استقلال هیأت ‌مدیره و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت ‌مدیره تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه هیأت ‌مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل تأثیر منفی و معنادار بر شفافیت اطلاعاتی دارند.

کلیدواژه‌ها