تأثیر محدودیتهای مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این مقاله حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی و تأثیرمحدودیتهای مالی و وجه ‌نقد نگهداری شده بر آن بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1390 بوده است. با توجه به برخی محدودیت ها، تعداد 130 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و از داده‌های آنها در تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. در این تحقیق از شاخصهای وایتدوو، کاپلان- زینگلز و نسبت سود تقسیمیبه عنوان معیارهای محدودیت مالی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد بین مخارج سرمایه‌ای با جریان نقدی ارتباط مثبتی وجود دارد و شرکتهای فاقد محدودیت مالی نسبت به شرکتهای دارای محدودیت مالی، حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی بیشتری دارند. همچنین یافته دیگر این تحقیق نشانگر آن است که تأثیر متقابل وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی به صورت منفی است و این ارتباط در شرکتهای دارای محدودیت مالی قوی تر می باشد.

کلیدواژه‌ها