نقش طرز تفکر، ارزش‌های اخلاقی و انحراف‌های رفتاری در میزان تردید حرفه‌ای حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیر آموزش / سازمان حسابرسی

چکیده

تردید حرفه‌ای نوعی نگرش است که لازمه آن وجود ذهنی پرسشگر، آگاه نسبت به وضعیت‌های احتمالی حاوی تحریف ناشی از اشتباه یا تقلب و در نهایت، ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی موجود است. مهم‌ترین انتقادی که معمولاً حسابرسان در گزارشگری مالی با آن مواجه می‌شوند، عدم اعمال تردید حرفه‌ای مناسب از سوی آنها است. در این مقاله با استناد به مدل نلسون (2009) در تشریح ویژگی‌‌های شخصیتی، نقش سه ویژگی اثرگذار بر تردید حرفه‌‌ای حسابرسان بررسی می‌‌شود. این ویژگی‌‌ها شامل طرز تفکر، ارزش‌های اخلاقی و انحراف‌‌های رفتاری است. علاوه بر این، نقش طرز تفکر تعمقی و طرز تفکر اجرایی به‌‌طور ویژه بر اعمال تردید حرفه‌‌ای موقعیتی حسابرسان در گزارشگری مالی، بررسی می‌‌شود. این پژوهش با مشارکت 203 نفر از حسابرسان و با استفاده از طرح آزمون رایانه‌ای و تحلیل آماری معادلات ساختاری انجام شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که با طولانی‌تر شدن مرحله تعمق، سطح تردید حرفه‌ای حسابرسان افزایش می‌‌یابد؛ همچنین با بالاتر رفتن سطح ارزش‌های اخلاقی در بین حسابرسان و کاهش میزان انحراف‌های رفتاری آنان، سطح تردید حرفه‌ای آنان افزایش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها