فراتحلیل پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از زمان انتشار استانداردهای بین‌لمللی گزارشگری مالی، عواقب اقتصادی و اثر پذیرش استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری، موضوع بحث‌‌برانگیز محافل حرفه‌‌ای و دانشگاهی بوده است و تحلیل‌های متفاوتی از آن ارائه شده است. به منظور پاسخ به تناقضات و ناسازگاری‌ها در تحلیل‌ها و نتایج پژوهش‌های تجربی، در این مقاله، یک فراتحلیل از مطالعات تجربی در خصوص اثرات پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام گرفته است. بر مبنای بکارگیری این روش روی 53 مطالعه با نمونه‌ای مشتمل بر 72266  شرکت-  سال در دورة زمانی 2000 تا 2017، 94 تحلیل در میان کشورهای مختلف صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به جز حالت پذیرش داوطلبانه، ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره بعد از پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی کاهش داشته است اما اندازه این کاهش، به شرایط قانونی و تجاری حاکم برکشورها بستگی دارد. همچنین، ارتباط ارزشی سود حسابداری، بعد از پذیرش استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در مجموع با افزایش همراه بوده است، اما بررسی‌‌های بیشتر حاکی از آن است مربوط بودن سود، بسته به شرایط قانونی و تجاری حاکم بر کشورها، می‌‌تواند واکنش‌‌های متفاوتی نسبت به پذیرش استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها