تاثیر سود سهام پرداختی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر جریان نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

از جمله عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود، اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. یکی از عواملی که می‌تواند از سقوط قیمت پیشگیری نماید، پرداخت سود سهام است. تاثیر این عامل بر کاهش سقوط قیمت سهام در شرکت‌هایی که دارای جریان نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا هستند می‌تواند شدیدتر باشد. هدف مقاله حاضرتعیین تاثیر سود پرداختی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی  شدت اثر جریان نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان اثرگذاری مذکور است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 101شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چندگانه و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سود پرداختی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد. علاوه بر این یافته ها نشان می‌دهد که  جریان نقدآزاد و عدم تقارن اطلاعاتی  باعث شدت اثرگذاری  سود سهام  پرداختی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام می‌گردد.

کلیدواژه‌ها