بررسی محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام بر اساس شکست روندهای بلندمدت و کوتاه‎مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام در ارتباط با عملکرد آتی بر اساس روندهای بلندمدت و کوتاه‌‌مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‌‌های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) است. بدین منظور چهار فرضیة اصلی و 16 فرضیة فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌‌های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‎های 1371 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای تمامی معیارهای عملکردی به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی‌‌های هر سهم (معیار ترازنامه‌‌ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی در ارتباط با عملکرد آتی شرکت، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‌‌مدت بیشتر است. در نتیجه، می‌‌توان ادعا کرد که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی برای شرکت‌‌های باثبات در عملکرد و توزیع آن به شکل سود تقیسمی، در مقایسه با شرکت‌‌های با ثبات کمتر، بیشتر است. همچنین، نتایج موید آن است که مبلغ سود جاری در هر یک از معیارهای عملکردی، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی‌‌های هر سهم (معیار ترازنامه‏ای عملکرد)، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه‎مدت، تاثیر بیشتری در کاهش و افزایش سودتقسیمی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها