بررسی رابطه همبستگی درون‌صنعتی با ضریب واکنش سود، دفعات پیش‌بینی سود و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه همبستگی درون صنعتی با ضریب واکنش سود، دفعات پیش‌بینی سود و هزینه سرمایه است. بر اساس نتایج پژوهش‌های گذشته، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران عملکرد شرکت‌های هم صنعت را مبنایی برای ارزیابی عملکرد همدیگر قرار می‌‌‌دهند و این پدیده در صنایعی که محیط فعالیت مشابهی دارند، می‌تواند باعث تغییر رفتار مدیریت و تاثیر بر نحوه افشای اطلاعات شرکت‌ها و محیط گزارشگری آن‌ها شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 1780 سال- شرکت پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بوده است. همبستگی درون صنعتی با استفاده از عامل کواریانس برای صنایع مختلف محاسبه شده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون‌های چند‌متغیره با رویکرد داده‌های ترکیبی استفاده شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد در صنایع با همبستگی درون صنعتی بیشتر، واکنش به اعلام سود کمتر، دفعات پیش‌بینی سود بیشتر و هزینه سرمایه کمتر است و در کل به نظر می‌رسد رفتار توده‌وار مدیران در این صنایع بر نحوه ارائه اطلاعات و واکنش سرمایه‌گذاران به آن اثرگذار بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها