بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از مقاله حاضر، بررسی رابطه بین محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری ‌‌بیش از حد و ناکافی در دارایی‌‌های شرکت می‌‌باشد. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 122 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1385 تا 1394 است. در مطالعه حاضر چهار فرضیه با استفاده از رویکرد ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند. برای رویکرد ایستا، از رگرسیون آثار ثابت و برای رویکرد پویا از رگرسیون گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در حالت ایستا محدودیت مالی باعث تشدید تأثیر معنادار جریان نقد آزاد بر سرمایه‌گذاری بیش از حد می‌شود. این تأثیر برای جریان نقد آزاد مثبت به صورت مستقیم و برای جریان نقد آزاد منفی به صورت معکوس بوده است. در حالت پویا محدودیت مالی تأثیر تشدیدکننده بر رابطه بین جریان نقد آزاد منفی و سرمایه‌گذاری بیش از حد دارد. محدودیت مالی نقش تعدیل‌کننده بر رابطه بین جریان نقد آزاد مقادیر مثبت و منفی در هر دو رویکرد ایستا و پویا بر روی سرمایه‌گذاری ‌‌ناکافی نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها