تاثیر توانایی مدیران بر چسبندگی هزینه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چسبندگی هزینه تحت تاثیر دو نظریه تصمیمات سنجیده مدیران و نظریه تاخیر در تعدیل هزینه‌ها است. بر مبنای نظریه تصمیمات سنجیده مدیران، مدیران برای افزایش سود شرکت در بلندمدت، اقدام به حفظ منابع در زمان کاهش فروش می‌کنند که این موضوع یکی از دلایل ایجاد چسبندگی هزینه است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر چسبندگی هزینه می‌‌پردازد. این مطالعه با تکنیک داده‌‌های تلفیقی و استفاده از اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89 تا 94 به بررسی اثر توانایی مدیران بر سطح چسبندگی هزینه می‌‌پردازد. برای بررسی میزان چسبندگی هزینه از رویکرد آندرسون و همکاران (2003) و برای بررسی میزان توانایی مدیران به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده‌‌ها، از سه متغیر ورودی شامل هزینه‌های جاری، میانگین دارایی‌‌های غیرجاری طی سال و تعداد کارکنان و همچنین سه متغیر خروجی شامل فروش ناخالص، سود قبل از مالیات و نرخ بازده شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیران موجب کاهش چسبندگی هزینه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها