ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه‌ها و راهبری شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رفتار چسبنده هزینه‌ها و نظام راهبری شرکتی می‌پردازد. بدین منظور ابتدا به روش حذف سیستماتیک، تعداد 200 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده‌های مورد نیاز برای بازه زمانی شش ساله از سال 1391 تا 1396 گردآوری شد. در این پژوهش، متغیر رقابت در بازار محصول به عنوان متغیر مستقل محسوب می‌شود و متغیرهای رفتار چسبنده هزینه و نظام راهبری شرکتی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. همچنین تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته با استفاده از رگرسیون چند‌گانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که افزایش میزان رقابت در بازار محصول سبب کاهش یا افزایش رفتار چسبنده هزینه‌ها نمی‌شود. به بیان دیگر، رقابت در بازار محصول با چسبندگی هزینه ارتباط معناداری ندارد. افزون بر این، نتایج آزمون‌های آماری نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین رقابت در بازار محصول و نظام راهبری شرکتی در نمونه آماری پژوهش است.

کلیدواژه‌ها