بررسی تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر شفافیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار،گروه حسابداری،واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

امروزه تحولات شگرفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ داده‌است. زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر یک فناوری نوین برای مبادله شفاف داده‌های گزارشگری‌مالی و تجاری است که می‌تواند در سراسر جهان با زبانی مشترک و فرمتی خاص، منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی و بهبود تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان اطلاعات گردد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری ‌تجاری ‌توسعه‌پذیر بر شفافیت اطلاعات‌مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. وجه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهش‌هایی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام‌شده، خارج‌شدن از حوزة تحقیقات‌کیفی و انجام پژوهشی کمی می‌باشد. نمونة پژوهش مشتمل بر 158 شرکت برای دوره هشت‌ ساله (1388- 1395) است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ بررسی رابطه متغیرها همبستگی است و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند‌متغیره مبتنی بر داده‌های پنل استفاده شده‌است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زبان‌گزارشگری‌ تجاری ‌توسعه‌پذیر بر شفافیت اطلاعات‌مالی تأثیر مثبت معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها