رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس، با تأکید بر شهرت حسابرس شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز.

3 بخش حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس شرکت، به‌عنوان دو عامل اثرگذار بر شهرت شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1395-1388، است. در این پژوهش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت با استفاده از روش کدگذاری در رابطه با 25 معیار و در قالب چهار بعد (شامل مسائل محیطی، محصولات و خدمات، کارکنان و مسئولیت‌های جامعه) که در گزارش هیئت‌مدیره شرکت افشا می‌شود، اندازه‌گیری شده‌است؛ همچنین متغیر عملیاتی انتخاب حسابرس، شهرت حسابرس در دو سطح صنعت و بازار است. روش آماری پژوهش نیز رگرسیون لجستیک و رگرسیون با استفاده از داده‌های پانل است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی با شهرت حسابرس در سطح صنعت دارای رابطه مثبت و معنی‌دار است. از طرف دیگر مسئولیت‌پذیری اجتماعی با شهرت حسابرس در سطح بازار نیز دارای رابطه مثبت است اما این رابطه معنی‌دار نیست. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش بیانگر این است که شرکت‌هایی که بیشتر نسبت به افشای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدام می‌کنند، تمایل دارند تا حسابرسانی را به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب کنند که در بین شرکت‌های صنعت از اعتبار بالاتری برخوردار هستند؛ اما این شرکت‌ها به شهرت حسابرسان در سطح کل بازار بورس اوراق بهادار توجه شایانی نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها