شناسایی شاخص‌های افشای داوطلبانه و نظام راهبری شرکتی؛ شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

سازوکارهای راهبری شرکتی می‌تواند زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت‌ها را فراهم و به تبع آن موجب افزایش تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود نقدشوندگی سهام و سودآوری شرکت‌ها شود که این مهم لازمه توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. به همین دلیل در این پژوهش، به شناسایی شاخص‌های افشای داوطلبانه اطلاعات و تجزیه و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مورد انتظار این شاخص‌ها و نظام راهبری شرکتی از منظر صاحب‌نظران حوزه حسابداری و مالی پرداخته شده است. این پژوهش پیمایشی است. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند، برای آزمون فرضیه‌ها از آمار توصیفی و آزمون T و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین وضعیت موجود و موردانتظار شاخص‌های افشای داوطلبانه اطلاعات و همچنین نظام راهبری شرکتی تفاوت معناداری وجود دارد. امید است با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی خوب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات و تبع آن یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

کلیدواژه‌ها