کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 8
1. عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه‌های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-168

محمدرضا حسینی معصوم؛ منصور گرکز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی


2. مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 45-72

آمنه احمدی؛ محمدحسین قائمی


3. تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیات ‌مدیره

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-182

سیدعلی واعظ؛ امیرحسین منتظرحجت؛ رحیم بنابی قدیم


4. عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور


5. تأثیر ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-148

حسن همتی؛ حسین کاظمی؛ زینب رستمی


8. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور