دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 1-300 
4. ارزیابی استاندارد حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی

صفحه 99-140

سمیرا بهزادپور؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری