نویسنده = محمد حسین قلمبر
تاثیر انحراف توجه سهامداران نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 127-161

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ محمد حسین قلمبر؛ علی قناد