الگوی کیفیت حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

 
حسابرسی داخلی دارای نقش مهم و حیاتی در مدیریت و راهبری عملیات سازمان است. سازمان­هایی که از واحد حسابرسی داخلی کارآمد و اثربخش برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرات کسب و کار، فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند. در این مقاله سعی گردید با بهره­گیری از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از 210 نفر از خبرگان حرفه­ای و دانشگاهی، ضمن شناسایی معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی مورد تأیید خبرگان، الگویی مناسب برای محیط ایران طراحی شود. بدین منظور و بر اساس مطالعه پیشینه 29 معیار احصا گردید که در چهار بخش شامل الف. صلاحیت حسابرسان داخلی با یازده معیار؛ ب. استقلال واحد حسابرسی داخلی با هشت معیار؛ ج. معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی با هفت معیار؛ و د. سایر معیارها با سه معیار، طبقه­بندی شد. داده­ها با مدل تحلیل عاملی تأییدی و به کمک نرم افزار R مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از پذیرفته شدن 18 معیار از معیارهای یادشده می‌باشد که الگویی برای کیفیت حسابرسی داخلی فراهم می­کند.
 
 

کلیدواژه‌ها