دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1398، صفحه 7-257 
الگوی کیفیت حسابرسی داخلی

صفحه 7-38

سعید محسنی نیا؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو


عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه‌های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری

صفحه 141-168

محمدرضا حسینی معصوم؛ منصور گرکز؛ پرویز سعیدی؛ علیرضا معطوفی


استراتژی تعدیل مدل کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسلامی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد

صفحه 209-234

مسعود بختیاری؛ محمد کاشانی پور؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیرنیا