استراتژی تعدیل مدل کارت ارزیابی متوازن با رویکرد اسلامی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی، قم

2 دانشیار حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

3 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قم

4 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قم.

چکیده

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد خارج از سازمان است و مدیریت عملکرد یکی از نقش‌های چهارگانه حسابداری مدیریت است که به تدارک اطلاعات برای ارزیابی عملکرد می‌پردازد که این اقدام ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی را به ارمغان می‌آورد. از طرفی یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها مدل کارت ارزیابی متوازن است. بر همین اساس تدوین مدل کارت ارزیابی متوازن مبتنی بر رویکرد اسلامی در جوامعی که خواهان حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و معنوی در سازمان‌های خود هستند، ضروری است. جهت نیل به این هدف از رهیافت نظریه داده بنیاد استفاده‌شده است. بدین منظور 29 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام‌شده و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار maxqda انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد منظر مسئولیت اجتماعی با رویکرد اسلامی به ابعاد مدل BSC سنتی اضافه شود و قبل از منظر رشد و یادگیری قرار گیرد و رابطه علت و معلولی خود را با سایر منظرها حفظ کند. همچنین منظر رضایت مشتریان در دیدگاه سنتی به بعد تکریم مشتریان تغییر پیدا کرد و منظر مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شباهت زیادی با مدل BSC دارد ولی در شاخص‌های کلیدی عملکردی در هر منظر مطابق با آموزه‌های اسلامی تفاوت‌هایی مشاهده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها