عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه‌های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

2 انشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

3 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول

4 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

چکیده

امروزه تعداد روزافزونی از شرکت‌ها و سازمان‌ها عملیات خود را با استفاده از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیت شرکتی، پایدار کرده و با استفاده از گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه‌گیری و اطلاع‌رسانی نمایند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش گزارشگری پایداری بر مدیریت سود باانگیزه دستیابی به آستانه‌های سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 1098 سال - شرکت طی سال‌های 1390 تا 1395 گردآوری‌شده است. شاخص گزارشگری پایداری با بررسی ابعاد مختلف گزارشگری اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیت شرکتی اندازه‌گیری شده و روش آماری پژوهش معادلات ساختاری و مدل سازنده بوده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهند بین شاخص پایداری با مدیریت سود باانگیزه دستیابی به آستانه‌های سود اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج کلی حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با افزایش شاخص پایداری، مدیرانی که در معرض اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی قرار می‌گیرند با احتمال کمتری اقدام به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها