پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین،

چکیده

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری، میزان ریسک حاصل از آن تصمیمات است و در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف این مقاله، بررسی رابطه بین پیش­بینی­های مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با درنظر گرفتن نقش محیط اطلاعاتی مطلوب است. خطای پیش‌بینی مدیریت از طریق قدرمطلق تفاوت بین پیش­بینی اولیه سود خالص توسط مدیریت و مبلغ واقعی سود خالص اندازه­گیری شده است. همچنین به منظور سنجش ریسک غیرسیستماتیک از مدل قیمت­گذاری دارایی‌های سرمایه­ای استفاده شده است. محیط اطلاعاتی شرکت نیز بر اساس شاخص اندازه شرکت به عنوان شاخصی برای میزان اطلاعات قبلی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 و حجم نمونه 528 مشاهده (سال – شرکت) است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بین خطای پیش‌بینی­ مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، محیط اطلاعاتی مطلوب بر این رابطه به­صورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها