تأثیر کیفیت حسابرسی بر بیش‌اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه: رویکرد چند بُعدی ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه گنبدکاووس

چکیده

این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های تلفیقی به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بیش اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکتهای ایرانی می‌پردازد. بدین منظور اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1388 تا 1394 (1218 سال-شرکت) بررسی شده است. ویژگی‌های مورد مطالعه برای کیفیت حسابرسی در این پژوهش شامل؛ تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و استقلال حسابرس هستند. برخلاف مطالعات قبلی این پژوهش از رویکردی چند بُعدی برای عملیاتی کردن کیفیت حسابرسی استفاده می‌کند. به‌علاوه احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از دو شاخص احتمال تقلب و مدیریت سود اندازه‌گیری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب و مدیریت سود دارد. اما، رابطة معناداری میان کیفیت حسابرسی و بیش اطمینانی مدیران یافت نشد.

کلیدواژه‌ها