تاثیر کیفیت افشا و کیفیت محیط اطلاعاتی بر هموارسازی سودهای تقسیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

هدف این مقاله بررسی هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای کیفیت افشا و کیفیت محیط اطلاعاتی است. به همین منظور داده­های مربوط به 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1395 استخراج و از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده­ تایید فرضیه­های پژوهش می­باشد. به عبارتی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هموارسازی سودهای تقسیمی تابعی از معیارهای کیفیت افشا است. همچنین، کیفیت محیط اطلاعاتی نیز بر هموارسازی سودهای تقسیمی تاثیر معناداری دارد اما در هنگام تغییر سطح کیفیت افشا، کیفیت اطلاعاتی نیز تغییر یافته و بر هموارسازی سودهای تقسیمی تاثیرگذار است به نحوی که با تغییر سطح اثر تعاملی کیفیت افشا و کیفت محیط اطلاعاتی، هموارسازی سودهای تقسیمی نیز دچار نوسان و تغییر می­شود.

کلیدواژه‌ها