دیدگاه حسابرسان در خصوص عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال‎‌های اخیر، نقش کارشناسان در حسابرسی اهمیت بیشتری یافته است و به موضوعی برای بحث در میان دانشگاهیان و نهادهای ناظر تبدیل‌شده است. خدمات کارشناسان همواره در فعالیت‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بنابراین، درک عوامل مؤثر بر استفاده از این خدمات حائز اهمیت است. ازاین‌رو، هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی است. روش گردآوری داده‌های پژوهش پیمایشی بوده و برای این منظور، 190 حسابرس مستقل طی سال 1398 مورد آزمون قرار گرفتند. همچنین، به‌منظور تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری، آزمون‌های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده ‌شده است. یافته‌ها نشان داد که عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات کارشناسی به ترتیب اهمیت شامل «عوامل مربوط به کارشناس»، «عوامل مربوط به حسابرس»، «عوامل مربوط به ویژگی‌های حساب»، «عوامل بودجه‌ای»، «عوامل محیطی»، «عوامل مربوط به صاحبکار» و «سایر عوامل» می‌باشد. علاوه بر این، از بین عوامل مربوط به کارشناس که از دیدگاه حسابرسان بر استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی تأثیرگذار می‌باشد، «استقلال کارشناس»، «نوع تخصص کارشناس» و «عضویت در کانون کارشناسان رسمی/ قوه قضائیه» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت می‌باشد. همچنین، از عوامل مربوط به حسابرس «میزان تخصص حسابرس درزمینه تخصصی کارشناس»، «میزان تمایل و خواست شریک موسسه حسابرسی به استفاده از خدمات کارشناس» و «تجربه قبلی حسابرس در ارتباط باکار با کارشناس» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه حسابرسان شناسایی شدند.
 

کلیدواژه‌ها