معکوس شدن شوک‌‌های تعهدی و نرخ تبدیل آنها به جریان‌‌های نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر اندازه‌‌گیری نرخ تبدیل شوک‌‌های تعهدی به جریان‌‌های نقد عملیاتی آتی است. در این تحقیق، نرخ تبدیل محاسبه شده به عنوان یک معیار جدید کیفیت سود مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. برای انجام این تحقیق از نمونه‌ای شامل 3014 مشاهده از 200 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1396 استفاده شده است. شواهد تحقیق با استفاده از طیف متنوعی از مدل‌‌های رگرسیونی، شامل مدل‌های میانگین متحرک و مدل‌های چندمتغیره بدست آمده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در 76‌‌ درصد شرکت‌‌های نمونه، تمام شوک‌‌های تعهدی بلافاصله در دوره بعد معکوس می‌‌شود. شواهد تحقیق همچنین نشان می‌‌دهد که در شرکت‌‌هایی که شوک‌‌های تعهدی از الگوی معکوس‌شدن کامل در دوره آتی پیروی می‌‌کنند، از هر هزار ریال شوک‌‌ تعهدی تقریبا 413 ریال در دوره بعد به جریان‌‌ نقد عملیاتی تبدیل می‌‌شود. بررسی‌‌های دیگر تحقیق نشان می‌‌دهد که نرخ تبدیل شوک‌‌های تعهدی با انحراف معیار خطای برآورد اقلام تعهدی یک همبستگی معکوس دارد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می‌‌دهد که شوک‌‌های تعهدی یک منبع اطلاعاتی اضافی در خصوص جریان‌‌های نقد عملیاتی دوره آتی است.
 

کلیدواژه‌ها