بررسی تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و احتمال تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌‌های بسیاری در حوزه حسابداری، اثر متغیرهای پولی بر سایر متغیرهای داخل شرکت را مورد بررسی قرار داده‌‌اند و کمتر به متغیرهای غیرپولی همچون فرهنگ، اخلاق، باورها و مذهب پرداخته شده است؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی بر احتمال انجام تقلب و همچنین تاثیر نظارت خارجی بر ارتباط آنها است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی و پس‌‌رویدادی است که 144 شرکت از شرکت‌‌های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 (10 سال) با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و احتمال انجام تقلب رابطه منفی و معناداری وجود دارد ولی نظارت خارجی بر این ارتباط تاثیری ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده، می‌‌توان نتیجه گرفت که در مکان‌‌های با سرمایه اجتماعی بالا احتمال انجام تقلب توسط شرکت‌‌ها کمتر است و سرمایه‌‌گذاران، دولت و حسابرسان می‌‌توانند از این نتایج برای اهداف ویژه خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها