محتوای اطلاعاتی قیمت و همزمانی بازده سهام: شواهدی از نظریه اطلاعاتی و پارازیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دو دهه گذشته همزمانی بازده سهام به عنوان یکی از معیارهای مهم اندازه‌‌گیری محتوای اطلاعاتی قیمت سهام مطرح شده است. بر اساس مبانی نظری موجود، دو نظریه رقیب درباره همزمانی بازده سهام مطرح است. نظریه اول که همزمانی بازده سهام را به عنوان معیاری از آگاهی‌دهندگی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام معرفی می‌نماید و نظریه دوم که همزمانی بازده سهام را نوعی اخلال و پارازیت در فرآیند معاملات سهام می‌داند. پژوهش حاضر در پی رد یا تأیید هر یک از فرضیه‌های اخیر است، همچنین نحوه رابطه بین محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و کیفیت اطلاعات مالی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از اطلاعات ۱۶۵ شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 الی 1397و استفاده از مدل های رگرسیونی مبتنی بررویکرد داده‌‌های ترکیبی(پانل دیتا) ‌‌حاکی از آن است که همزمانی بازده سهام تأثیری منفی و معنادار بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام داشته و با افزایش همزمانی بازده سهام از میزان محتوای اطلاعاتی قیمت سهام کاسته شده است. دیگر نتایج نشان می‌دهند که با افزایش کیفیت اطلاعات مالی بر میزان محتوای اطلاعاتی قیمت سهام افزوده شده و میزان محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در شرکت‌های برخوردار از کیفیت اطلاعات مالی بالاتر، به شکل معناداری بیشتر بوده است. مجموع نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر آن است که محتوای اطلاعاتی قیمت سهام با افزایش کیفیت اطلاعات مالی و کاهش همزمانی بازده سهام به شکل معناداری افزایش یافته و این نتایج در حمایت قوی از فرضیه اطلاعاتی بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها