عوامل مؤثر در بی‌توجهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به بندهای بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از بخش‌های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بندهای بازرسی است. محل قرارگیری بندهای بازرسی پس از بند اظهارنظر، تحت عنوان گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی است. بازرس قانونی در این بخش از گزارش به ذکر موارد عدم رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌پردازد. مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در بی‌توجهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به بندهای بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی انجام گرفته است. روش پژوهش، برمبنای هدف از نوع کاربردی، از منظر روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده­اند. حجم جامعه آماری4310 نفر و اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 352 نفر تعیین گردید. یافته‌های پژوهش حاکی است قوانین و مقررات تجاری حاکم بر کشور، عدم واکنش بازار سرمایه نسبت به بندهای بازرسی، عدم اثربخشی انجام بازرسی و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، و عدم تأثیر محدودیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای در بی‌توجهی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به بندهای بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها