تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به باور صاحبنظران، نظام مالیاتی ایران نیازمند انجام اصلاحات جدی است و بر همین اساس  اخیرا طرح جامع نظام مالیاتی کلید خورده است. طرح جامع نظام مالیاتی یکی از ابرپروژه‌های ملی و درعین‌حال یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. بنابراین هدف این مقاله تبیین موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی از دیدگاه مأموران مالیاتی، مدیران، حسابداران شرکت‌ها و مقایسه دیدگاه‌های آن‌ها می‌باشد. در این پژوهش از مأموران مالیاتی، مدیران و حسابداران شرکت‌ها در خصوص موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی از طریق پرسشنامه نظرخواهی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی است که موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت مالیات‌ستانی به ترتیب شامل موانع سازمانی، موانع مرتبط با منابع انسانی، موانع مرتبط با کاربران نهایی، موانع مرتبط با سیاست‌ها و مقررات، موانع سیاسی، موانع نرم‌افزاری، موانع استراتژیک، موانع دانش فنی، موانع اجتماعی و فرهنگی، موانع زیرساختی و موانع مالی هستند. بنابراین با ایجاد تمهیدات لازم جهت رفع موانع یادشده می‌توان گام اساسی در راستای بهبود بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی برداشت.
 

کلیدواژه‌ها