تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و قدرت بازار محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود با توجه به نقش حاکمیت شرکتی و قدرت بازار محصول است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 102 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک انتخاب ‌شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد زمانی که حاکمیت شرکتی ضعیف است، تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود افزایش می‌یابد. افزون بر این، زمانی که قدرت بازار محصول بیشتر است، تأثیر توانایی مدیران بر ارتباط ارزشی سود افزایش نمی‌یابد. به طور کلی یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مدیران با توانایی بالا به افزایش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه کمک می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها