تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر پیامدهای عدم شفافیت اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت (954 سال- شرکت) طی دوره 9 ساله 1389 تا 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش توانایی مدیریت از الگوی دمرجیان و همکاران (2012) و برای محاسبه عدم شفافیت اطلاعات از معیارهای رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت، معاملات تجاری، اختلاف قیمت خرید و فروش سهام، خطای پیش­بینی سود و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد بین توانایی مدیران با رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت، اختلاف قیمت خرید و فروش سهام و خطای پیش‌بینی سود؛ رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین توانایی مدیران با معاملات تجاری و اقلام تعهدی اختیاری؛ رابطه معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها