شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ثبات مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ثبات مالی شرکت‌ها، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه شامل20 نفر از استادان دانشگاه، مدیران عامل و تحلیل‌گران مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری  و نیز حسابرسان ارشد دارای تحصیلات حسابداری و مدیریت بوده است. مرور ادبیات، پژوهش‌های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‌ها، نشان‌دهنده پنج تم اصلی است که عوامل مؤثر بر ثبات مالی در شرکت‌ها را تبیین می‌کند. در این پژوهش عوامل کلیدی شناسایی و سپس از تکنیک دلفی فازی برای رتبه‌بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به ترتیب عوامل عملکرد، مدیریت منابع، ساختار مالی، نقدینگی و در آخر ویژگی‌های شرکت، در ثبات مالی شرکت‌ها موثر هستند.
 

کلیدواژه‌ها