بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ارتقای مفاهیم گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ارتقای شاخص‌‌های گزارشگری مالی شامل؛ کیفیت گزارشگری مالی، سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی و خوانایی صورت‌‌های مالی در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور پنج فرضیه برای بررسی موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 140 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال‎های 1384 تا 1397 ، متشکل از 1960 سال- شرکت برای دو دوره بازار سرمایه شامل سال‎های 1384تا1390 و سالهای 1391تا 1397  گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در دوره دوم بازار سهام نسبت به دوره اول، به دلیل افزایش نظارت و سطح شفافیت، ایجاد سازوکار‌‌های نظارتی نظیر کمیته حسابرسی، رشد الزامات افشا در بورس و حرکت به سمت بکارگیری بیشتر استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی، از میان شاخص‎های گزارشگری مالی، شاخص‌‌های کیفیت گزارشگری مالی، سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت حسابرسی تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول ارتقا یافته و تحت تاثیر، اثر افزایشی توسعه بازار سهام هستند. از سوی دیگر، نتایج پژوهش موید آن است شاخص‌‌های راهبری شرکتی و خوانایی صورت‎های مالی تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول قرار نگرفتند.
 

کلیدواژه‌ها