امکان‌‌سنجی و ارائه‌‌ چارچوبی جهت به‌کارگیری استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی امکان‌‌سنجی به‌کارگیری استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در واحدهای کوچک و متوسط از نظر چهار بعد ذی‌‌نفعان، ملاحظه‌‌ فزونی منافع و هزینه‌‌ها، دامنه‌‌ شمولیت و استراتژی‌‌های به‌کارگیری استانداردها پرداخته شده است. در این تحقیق از روش پژوهش کیفی و برای تحلیل داده‌‌ها، از روش تحلیل تم استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از مدیران و شرکای موسسات حسابرسی و اعضای تدوین استاندارد سازمان حسابرسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده‌‌اند، مصاحبه‌‌ نیمه‌‌ساختاریافته انجام گردید. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که ضرورت به‌کارگیری این استانداردها از منظر ذی‌‌نفعان و ملاحظه‌‌ فزونی منافع و هزینه‌‌ها، قابل توجیه است. همچنین از منظر دامنه‌‌ شمولیت، معیارهای کمی (شامل تعداد کارکنان، درآمدعملیاتی و دارایی‌‌ها) و یک معیار کیفی دیگر (جدا کردن واحدهای کوچک و متوسط زیرمجموعه‌‌ شرکت‌‌های بورسی) علاوه بر معیار کیفی هیأت، در تعریف واحدهای کوچک و متوسط باید لحاظ گردد. در بخش استراتژی‌‌های به‌کارگیری نیز، استراتژی الزام و بومی‌‌سازی انتخاب شدند. همچنین یک رویکرد سه سطحی را می‌‌توان به عنوان چارچوبی جهت گزارشگری این واحدهای تجاری به‌کار گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها