تأثیر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بر سوء رفتارهای حسابداری: شواهدی از تقلب و پاک‌سازی‌های بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیران به دلیل منافع شخصی و جلوگیری از نقض قراردادهای بدهی ممکن است اقدام به رفتارهای غیراخلاقی از جمله استفاده از اقلام تعهدی غیر‌عادی و فعالیت‌های متقلبانه نمایند. افزون بر این، فشار سرمایه‌گذاران برای افزایش سود و ارزش شرکت می­تواند شدت سوء رفتارهای حسابداری را افزایش دهد. همچنین جنبه‌های رفتاری مانند خوش‌بینی و نگرش سرمایه‌گذاران به شرکت نیز از جمله عواملی است که می­تواند انگیزه‌های مدیران را درباره اتخاذ سیاست­های سرمایه‌گذاری و گزارشگری سود تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مقاله تعیین اثر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران بر احتمال تقلب، اقلام تعهدی غیر‌عادی و پاک‌سازی‌های بزرگ می‌باشد. در این پژوهش از اطلاعات مالی 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. با استفاده از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره و روش داده‌های تابلویی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران اثر مثبت و معناداری بر احتمال تقلب و اقلام تعهدی غیر‌عادی دارد و هنگامی­که سطح خوش‌بینی سهامداران به شرکت و صنعت افزایش می­یابد، احتمال گزارشگری متقلبانه و تحریف در سود افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران موجب کاهش پاک‌سازی‌های بزرگ به‌عنوان یکی از جنبه­های مدیریت سود می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها