تاثیر محیط کار کارکنان بر حق‌الزحمه حسابرسی، تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محیط­کار نامناسب برای نیروی­کار، می­تواند نشانه­ای از سطح بالای ریسک کنترل­های داخلی و صورت­های مالی صاحبکار باشد، از این رو از سوی حسابرسان مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر محیط کار کارکنان شرکت صاحبکار بر حق‌الزحمه حسابرسی، تاخیر در ارائه گزارش حسابرس و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای برابر با 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 معادل 749 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که حق‌الزحمه حسابرسی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت­هایی که محیط کار مطلوبی برای کارکنان فراهم کرده‌اند، پایین­تر است و این حاکی از آن است که حسابرسان چنین مشتریانی را کم ریسک‌تر می­دانند؛ در نتیجه، در فرآیند حسابرسی آنها تلاش کمتری به کار می­گیرند. همچنین یافته­های این پژوهش بین شاخص محیط­کار کارکنان شرکت صاحبکار و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری را نشان می­دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها