اثر خصوصی‌سازی بر حرفه‌گرایی حسابرسان در محیط حسابرسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر خصوصی‌سازی حسابرسی بر حرفه‌گرایی حسابرسان در محیط حسابرسی ایران می‌پردازد. به این منظور دو ارزش حرفه‌ای کلیدی تعهد به منافع عمومی و اجرای استقلال برای تجزیه‌وتحلیل تعهد حسابرسان به حرفه‌گرایی تعریف و به مقایسه این دو مؤلفه در بین حسابرسان بخش خصوصی و حسابرسان بخش دولتی  می‌پردازد. داده‌ها با استفاده از 204 پرسش‌نامه جمع‌آوری‌شده بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال 1400 گرداوری شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از آزمون t مستقل، جهت مقایسه میانگین دو نمونه استفاده گردید. باتوجه‌ به یافته‌ها، تفاوت معنی‌داری در تعهد به منافع عمومی و اجرای استقلال در بین دو گروه حسابرسان وجود دارد و تعهد به منافع عمومی و اجرای استقلال در حسابرسان بخش خصوصی بیشتر از حسابرسان بخش دولتی است. پژوهش نشان می‌دهد ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای حسابرسان با توجه به محیط و نگرش حاکم بر محیط، متفاوت هستند. این مطالعه نشان می‌دهد نگرش و دیدگاه حسابرسان به تعهدات و ارزش‌های حرفه‌ای تحت تأثیر محیط‌های حرفه‌ای با دیدگاه‌ها و اهداف متفاوت، یکسان نیست. این موضوع می‌تواند ناشی از دولتی بودن سیستم حسابرسی و ساختار وظایف وابسته در سازمان حسابرسی باشد؛ بنابراین نتایج پژوهش اذعان بر نقش مثبت خصوصی‌سازی حسابرسی و اثر منفی دخالت دولت بر حرفه‌گرایی حسابرسان دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها