بررسی رابطه بین نوآوری شرکت و شفافیت اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش تعدیلی ابعاد حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش تعدیلی ابعاد مختلف حسابرسی بر رابطه بین نوآوری شرکت و شفافیت اطلاعات حسابداری است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 1840 سال-شرکت در بازه زمانی 1398-1389 است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز و تجزیه و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه نخست پژوهش نشان داد که نوآوری شرکت بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر این است که ابعاد حسابرسی بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون فرضیه سوم نیز نشان داد که متغیر ابعاد حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین نوآوری و شفافیت اطلاعات حسابداری دارد. همچنین یافته­ها نشان داد که پرداختن شرکت‌ها به فعالیت‌های نوآورانه (نظیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های آموزش کارکنان، سطح سرمایه فکری شرکت، استفاده از روش‌های نوین حسابداری مدیریت و تحصیل ماشین‌آلات، تجهیزات و نرم‌افزار) منجر به ایجاد محیط اطلاعاتی شفاف می‌شود. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مؤسسات حسابرسی، مدیران ارشد شرکت‌ها و واحدهای تجاری توصیه می‌شود که با کسب شناخت نسبت به ابعاد مختلف نوآوری به ترویج و همکاری داوطلبانه بیشتر برای پیاده‌سازی فعالیت‌های نوآورانه اقدام نمایند.
 

کلیدواژه‌ها