قیمت‌گذاری حسابرسی و خطاهای حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اقلام تعهدی از یک سو با حذف خطای زمان­بندی جریان­های نقدی عملیاتی به اندازه‌گیری دقیق­تر عملکرد اقتصادی شرکت کمک می­کند و از سوی دیگر به دلیل خطاهای تصادفی و عامدانه که در برآورد آن ایجاد می­شود دقت اندازه­گیری عملکرد را کاهش می­دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله است که آیا بین خطاهای حسابداری و  حق‌الزحمه حسابرسی همبستگی وجود دارد یا خیر.  نمونه تحقیق شامل مشاهدات656  شرکت-سال از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1392 تا 1398 است. به منظور بررسی تاثیر انحراف معیار خطای حسابداری بر حق‌الزحمه حسابرسی از مدل­های رگرسیونی چندمتغیره استفاده گردید. همچنین درون­زایی خطای حسابداری و حق‌الزحمه حسابرسی با استفاده از معادلات همزمان و مدل­های پانلی پویا مورد توجه قرار گرفته است. انحراف معیار خطای حسابداری با استفاده از الگوی غیررگرسیونی نیکلاف (2018) برآورد گردید، که با گنجاندن صریح عملکرد اقتصادی حقیقی در مدل به تفکیک بهتر جزء خطای حسابداری و جزء اندازه­گیری عملکرد اقلام تعهدی کمک می‌کند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که با کنترل سایر متغیرهای اثرگذار، انحراف معیار جزء خطای حسابداری اقلام تعهدی همبستگی مثبت و معنی­داری با حق‌الزحمه حسابرس دارد. شواهد پژوهش همچنین نشان می­دهد که انحراف معیار خطای حسابداری در مقایسه با جزء اندازه­گیری عملکرد اقلام تعهدی همبستگی قوی­تری با حق‌الزحمه حسابرس دارد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که خطاهای حسابداری، احتمالا به واسطه ایجاد انگیزه برای تطمیع حسابرس، تغییر مولفه‌های موثر بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی، یا افزایش صرف ریسک، حق‌الزحمه حسابرس را افزایش می­دهد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها