بررسی رابطه بین خصوصیات شرکت‌ها و افشای اطلاعات در گزارش تفسیری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی سطح کلی انطباق افشای اطلاعات در گزارش تفسیری مدیریت با توجه به الزامات بیانیه حرفه­ای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مصوب سال 2010 و بررسی رابطه خصوصیات شرکت‌های با سطح کلی افشای اطلاعات در گزارش تفسیری مدیریت است. به این منظور، اطلاعات 310 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   در 41 صنعت مختلف در سال 1398، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، برای بررسی میزان رعایت بیانیه حرفه­ای گزارش تفسیری مدیریت در شرکت‌ها، از چک­لیست و برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها، از رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که میزان رعایت بیانیه حرفه­ای گزارش تفسیری مدیریت در شرکت‌های ایران، در بازه 12 درصد تا 100 درصد قرار دارد و به طور میانگین برابر با 8/42 درصد است. همچنین شرکت‌ها، بیشتر، اطلاعات مالی خود را در گزارش تفسیری مدیریت افشا می­کنند و کمتر، به اطلاعات غیرمالی می­پردازند. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها نشان می‌دهد که از بین خصوصیات شرکت­ها، سن شرکت تاثیری بر سطح افشای اطلاعات در گزارش تفسیری مدیریت ندارد.

کلیدواژه‌ها